Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata stała od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej SK 9/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 2 XII 2020 godz.: 10.30

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że:
1. art. 394 § 1 pkt 2 oraz art. 394(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzemieniu obowiązującym w dniu 20 lutego 2016 r., w zakresie, w jakim nie przewidują zażalenia na postanowienia sądu okręgowego orzekającej na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w kwestii wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego w postępowaniu przed tym sądem, są niezgodne z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
2. art. 34 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie, w jakim przepis ten wprowadza wymóg uiszczenia opłaty sadowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w takiej wysokości, która może uniemożliwić wniesienia tego środka zaskarżenia oraz rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Bartłomiej Sochański – przewodniczący, sędzia TK Jakub Stelina – sprawozdawca, sędzia TK Leon Kieres, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Jarosław Wyrembak.