Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie dziedziczenia roszczenia o zachowek SK 16/18

Podmiot inicjujący postępowanie: G. S.-K. M. S.
Miejsce: sala rozpraw
Data: 9 III 2022 godz.: 12.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1002 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - I sprawozdawca, sędzia TK Michał Warciński - II sprawozdawca.