Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury K 43/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Grupa posłów na Sejm, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 7 V 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. 1) art. 1 pkt 5 lit. b, art. 1 pkt 8 oraz art. 12 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 26 ust. 2 Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 roku;
2) art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
3) art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
II.art. 1, art. 24, art. 27 i art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- art. 24 i art. 62a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze;
- art. 19 i art. 19a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników;
- art. 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
- art. 69 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- art. 30 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym w brzmieniu nadanym powyższym przepisom przez ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
z przepisami: art. 2, art. 9, art. 18, art. 20, art. 23, art. 32, art. 33 i art. 67 Konstytucja RP;
III. 1) art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
2) art. 24 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
3) art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, z art. 2, art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.

Trybunał rozpozna połączone wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.