Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. K 22/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 26 II 2014 godz.: 8.30

Ogłoszenie wyroku w sprawie K22/10 wniosek w sprawie zgodności art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik