Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. K 22/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;