Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania SK 15/15

Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.
Miejsce:
Data: 23 V 2018 godz.: 12.00

Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie.

TK rozpozna sprawę w składzie:

Michał Warciński - przewodniczący,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Leon Kieres,

Piotr Tuleja