Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej. SK 56/12

Podmiot inicjujący postępowanie: E. L., Z. F., J. B., J. T. i M. T.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 24 IV 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w sprawie zgodności:
I. 1) art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej tylko do szkody rzeczywistej, nie obejmując utraconych korzyści w przypadku, gdy ich utrata nastąpiła już po wejściu w życie konstytucji, jeśli ostateczna wadliwa decyzja administracyjna została wydana przed tą datą – to jest w zakresie odnoszącym się do treści, jaką przepisowi nadał pkt 2 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 31 marca 2011 roku (sygn. akt III CZP 112/10);
2) art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje zastosowanie art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na datę wydania wadliwej decyzji administracyjnej, a nie ze względu na chwilę nastąpienia uszczerbku w postaci utraconych korzyści;
II. 1) art. 5 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w części ograniczającej do rzeczywistej szkody odszkodowanie za szkody powstałe od dnia 17 października 1997 roku, których źródłem były działania organu władzy publicznej niezgodne z prawem,
z art. 77 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 2 w związku z art. 77 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) ustalenie, że skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego zapadłego zgodnie z wnioskiem ad. 1 znajdują zastosowanie także do szkód w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans) powstałych po dniu 17 października 1997 roku, niezależenie do daty wydania bezprawnego orzeczenia organu państwa będącego źródłem tej szkody, a więc także, gdy źródłem szkody było orzeczenie (decyzja administracyjna) wydana przed dniem 17 października 1997 roku, a jego bezprawność została stwierdzona po tej dacie;
III. 1) art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w części ograniczającej do rzeczywistej szkody odszkodowanie za szkody powstałe po 17 października 1997 roku, których źródłem było działanie organu władzy publicznej niezgodne z prawem;
2) art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2004 roku, w części ograniczającej odszkodowanie do rzeczywistej szkody za szkody powstałe po dniu 17 października 1997 roku (rozumiane jako poszczególne uszczerbki majątkowe wynikające ze zdarzenia będącego źródłem szkody, a powstające po tym dniu), których źródłem było działanie organu władzy publicznej niezgodne z prawem,
z art. 77 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 2 w związku z art. 77 ust. l, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3) ustalenie, że skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego znajdują zastosowanie także do szkód w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans) powstałych po dniu 17 października 1997 roku (rozumianych zgodnie ze skutkową teorią szkody – jako poszczególne uszczerbki majątkowe wynikające ze zdarzenia będącego źródłem szkody, a powstające po dniu 17 października 1997 roku), niezależnie od daty wydania bezprawnego orzeczenia organu państwa będącego źródłem tej szkody, a więc także, gdy źródłem szkody było orzeczenie (decyzja administracyjna) wydane przed dniem 17 października 1997 roku, a jego bezprawność została stwierdzona przed lub po tej dacie.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Stanisław Rymar