Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie korzystania z prawa własności w zakresie zasad zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. SK 7/13

Podmiot inicjujący postępowanie: D. K.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 23 IX 2014 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 i art. 216 w związku z art. 98 i art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wykluczają stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych (nabytych) przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z art. 32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, tj. z uwagi na naruszenie zasady równości, zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, a także ochrony prawa własności i proporcjonalności w ograniczeniu korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel
Marek Zubik