Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nielegalny pobór energii elektrycznej; dopuszczalność stosowania wobec osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej o charakterze sankcyjnym - opłata P 50/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział V Karny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 X 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w zakresie w jakim dopuszczają jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby, za to samo zachowanie polegające na nielegalnym poborze energii elektrycznej, odpowiedzialności za przestępstwo oraz opłaty przewidzianej właśnie w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Mirosław Granat - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Andrzej Wróbel
Marek Zubik