Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego; świadczenia pielęgnacyjne na dziecko. SK 7/11

Podmiot inicjujący postępowanie: R.W.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 XI 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - jeżeli inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie - w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci z:
- art. 2 Konstytucji RP gwarantującym to, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,
- art. 18 Konstytucji RP gwarantującym to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej,
- art. 32 ust. 1 Konstytucji RP gwarantującym to, że wszyscy są wobec prawa równi oraz to, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne,
- art. 71 ust.l Konstytucji RP gwarantującym to, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Andrzej Wróbel