Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy. K 34/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 24 II 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 426 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja