Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego; surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy SK 62/13

Podmiot inicjujący postępowanie: K. N., T. P., K. S.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 V 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 15 ust 1 zdanie drugie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku i art. 7 ust 1 zdanie drugie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim stanowi, że „przepisy niniejszej ustawy stosuje się również przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem wykonalnym przed dniem jej wejścia w życie”, z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
Wojciech Hermeliński - I sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz - II sprawozdawca
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz