Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Straż Pożarna - zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby SK 39/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Janusz P.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 5 X 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
1. art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, w części zawierającej stwierdzenie „w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy", który to zapis ogranicza prawo strażaka do rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby, jedynie do okresu od dnia 1 lipca 2010 r., pozbawiając tym samym prawa do takiej rekompensaty za okresy wcześniejsze, również w sytuacji, w której strażak w związku z zakończeniem służby nie może uzyskać rekompensaty w postaci czasu wolnego;
2. art. 35 ust 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2010, z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten wyklucza prawo strażaka do rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby, również w sytuacji, w której strażak w związku z zakończeniem służby nie może uzyskać rekompensaty w postaci czasu wolnego;
3. art. 97c ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP w części zawierającej stwierdzenie, „stanowi 60 % z 1/172 przeciętnego uposażenia, o którym mowa w art. 85 ust. 3, obowiązującego w okresie rozliczeniowym", który to zapis ustala wysokość rekompensaty pieniężnej za służbę pełnioną ponad normę czasu służby (powyżej 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym), w kwocie niższej niż stawka uposażenia przysługująca za służbę w ramach normy czasu służby (do 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym), a także w zakresie w jakim przepis ten ustala wysokość rekompensaty pieniężnej za służbę pełnioną ponad normę czasu służby, w oparciu o wskaźnik średniego uposażenia w Państwowej Straży Pożarnej, w oderwaniu od indywidualnego uposażenia przysługującego strażakowi.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Stanisław Rymar
Marek Zubik