Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym K 35/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 9 XII 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. 1. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (dalej „ustawa nowelizująca"), zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym - z art. 2, art. 7, art. 10 oraz art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
2. art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy o TK - z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 2 ustawy nowelizującej - z art. 2, art. 7 oraz art. 10 Konstytucji RP;
II. 1) ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym dodanego przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 oraz z art. 194 ust. 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku oraz z art. 25 lit. c w związku z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;
3) art. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2, z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 i art. 194 ust. 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 25 lit. c w związku z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
III. 1) ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa,
2) art. 12 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 1a, oraz art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym  w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa,
3) art. 1 pkt 5 oraz art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa;
IV. 1) ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 7 w związku z art. 112, art. 119 ust. 1 w związku z preambułą i art. 2 oraz z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jej uchwalenia;
2) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 10 i art. 173 Konstytucji RP;
3) art. 21 ust. 1 a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym dodany przez art. 1 pkt 4 b ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 10, art. 45 ust. 1, art. 173 , art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;
4) art. 137 a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym  dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 173, art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;
5) art. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 10, art. 45 ust. 1, art. 173, art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku.

 UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928; dalej: ustawa o zmianie ustawy o TK).
W dniu 6 listopada 2015 roku upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 roku kończy się kadencja dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 roku Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 roku.
Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe. W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Wróbel - przewodniczący
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Mirosław Granat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

 KOMUNIKAT BIURA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

9 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 35/15; początek rozprawy - godz. 9:00.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy, że  o wstępie do sali rozpraw, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę – wydawane będą karty wstępu.

Zgłoszenia na rozprawę od osób indywidualnych lub grup zorganizowanych nie będą przyjmowane.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

Jednocześnie informujemy, że rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

UWAGA! WAŻNE DLA DZIENNIKARZY

Wozy transmisyjne telewizji będą wpuszczane na teren Trybunału do godz. 7:00. Ekipy telewizyjne proszone są o rozstawienie się na sali rozpraw do godz. 8:45.

Dziennikarze – wstęp do sali rozpraw będzie możliwy po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.