Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa; zasady przejęcia zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa Kp 2/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP
Miejsce: duża sala rozpraw trybunału Konstytucyjnego
Data: 25 V 2016 godz.: 9.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
1) art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach w części dodawanego do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 14a ust. 2 – z art. 2 i art. 64 Konstytucji RP,
2) art. 1 pkt 20 lit b ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach w części dodawanego w art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, punktu la – z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Przewodniczącym składu będzie prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.