Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stawki podatku akcyzowego; olej opałowy SK 7/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. j., sp. z o.o., M.C.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 6 XII 2016 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności:
I. 1. art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 1b tej ustawy wprowadzającym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym art. 65 ust. 1a pkt 1 z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 51 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 87, art. 91, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;
2. art. 65 ust. 1 a pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dniem 24 sierpnia 2005 roku tj. dniem publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw – z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 51 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 87, art. 91, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;
3. art. 65 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym obowiązujący do dnia 23 sierpnia 2005 roku w związku z § 2, § 3 ust. 3, § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego rozumiane w ten sposób, iż tylko kompletne pod względem formalnym oświadczenia uprawniają sprzedawcę do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku, brak zaś któregokolwiek elementu tego oświadczenia skutkuje zastosowaniem stawki określonej w § 3 ust. 3 rozporządzenia – z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 51 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 87, art. 91, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.
II. - przepisów § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego i w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 10, ust. 4 i ust. 5, art. 11 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 roku do 23 sierpnia 2005 roku,
- przepisów § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z 2004 roku i w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 10, ust. 4 i ust. 5, art. 11 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1, ust. 1 a pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 24 sierpnia 2005 roku do 14 września 2005 roku,
- przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia z 2004 roku w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 10, ust. 4 i ust. 5, art. 11 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1, ust. 1 a pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 15 września 2005 roku do 28 lutego 2009 roku
w zakresie, w jakim przepisy te stanowią, że sprzedawca oleju opałowego, który posiada oświadczenie nabywcy, które nie umożliwia identyfikacji tego nabywcy (niezgodne z rzeczywistością, zawierające dane fikcyjne), jest zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy obliczony według stawki podwyższonej (1180 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu w okresie do 14 września 2005 roku, 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu w okresie od 15 września 2005 roku)
z:
1) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP – ze względu na to, że stanowią one ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności cechującą się nadmiernym fiskalizmem, ponieważ nakładają one na podatnika podatek akcyzowy o charakterze sankcyjnym z powodu nierzetelności (bezprawnego działania) jego kontrahenta;
2) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – ze względu na to, że ustanawiają one instrumentalne obowiązki podatkowe uchybiające zasadzie proporcjonalności w ograniczeniu konstytucyjnie chronionego prawa własności;
3) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP – ze względu na to, że stanowią one ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności na podstawie regulacji podatkowej uchybiającej zasadzie poprawnej legislacji, będącej składową zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywiedzionej z zasady demokratycznego państwa prawnego;
III. 1) § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego:
- w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 15 września 2005 roku;
- w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego;
- w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 15 września 2005 roku
- w związku z art. 65 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym:
- od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 24 sierpnia 2005 roku;
- od dnia 24 sierpnia 2005 roku do dnia 1 marca 2009 roku;
- od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 24 sierpnia 2005 roku
z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP;
2) § 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 w zw. z § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 15 września 2005 roku – z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
Piotr Tuleja - sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński