Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych. SK 11/11

Sygn. akt SK 11/11

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja - przewodniczący
Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Andrzej Rzepliński 
Andrzej Wróbel,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 maja 2013 r., skargi konstytucyjnej Tomasza Grzegorza Całkiewicza o zbadanie zgodności:

art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim nie ustala maksymalnych norm czasu pracy sędziego sądu powszechnego, nie określa precyzyjnie sytuacji, w jakich dopuszczalne jest ich przekroczenie i wyłącza prawo do rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub ekwiwalentnego czasu wolnego od pracy za świadczenie pracy w rozmiarze wykraczającym ponad takie normy, z:
- art. 30 w związku z art. 24 i w związku z art. 66 ust. 1 i 2 Konstytucji, 
- art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,
- art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427) jest zgodny z art. 66 w związku z art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 30 i art. 47 w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

 Piotr Tuleja 
Stanisław Biernat  Maria Gintowt-Jankowicz
Andrzej Rzepliński Andrzej Wróbel