Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej. K 2/09

Sygn. akt K 2/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz - przewodniczący
Stanisław Biernat - sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 czerwca 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, ze zm.) z art. 153 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 853) są zgodne z art. 153 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Maria Gintowt-Jankowicz 
Stanisław Biernat   Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Marek Zubik