Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uiszczanie opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń, kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców. P 18/09

Sygn. akt P 18/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 11 października 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący
Adam Jamróz - sprawozdawca
Teresa Liszcz
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 października 2011 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, czy:

  1. art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) jest zgodny z art. 21 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 64 Konstytucji,
  2. art. 20 ust. 2 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
  3. art. 20 ust. 5 in fine ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,
  4. art. 105 ust. 2 in fine ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 22 Konstytucji,
  5. § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991, ze zm.) jest zgodny z art. 104 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016), w zakresie dotyczącym opłat, jest zgodny z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

 Marek Kotlinowski 
Adam Jamróz Teresa Liszcz
Andrzej Rzepliński  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz