Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany. SK 10/08

Sygn. akt SK 10/08                     
             

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 9 listopada 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 listopada 2010 r., skargi konstytucyjnej Anny Kultys o zbadanie zgodności:

1)  art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany,

2)  art. 30 § 3 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim odnoszą się do odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany

-   z art. 2, art. 18, art. 20 w związku z art. 32, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 65 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 30 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961 i Nr 197, poz. 1306) w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany: 
a) są zgodne z art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 21 ust. 1 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie są niezgodne z art. 20 w związku z art. 32 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 197, poz. 1307)umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

                                                              

 Bohdan Zdziennicki 
Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz