Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność podatnika za podatek niepobrany. SK 10/08

9 listopada 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Anny K. dotyczącą odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany i art. 30 § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim odnoszą się do odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany z art. 2, art. 18, art. 20 w związku z art. 32, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 1, art. 65 ust. 2-4 konstytucji.

Prawomocnym wyrokiem NSA uznał odpowiedzialność skarżącego notariusza jako płatnika podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, za niepobrany w pełnej wysokości podatek od tej umowy.

Zdaniem skarżącej nakazanie notariuszowi jako prywatnej osobie, wykonywania bez jego zgody funkcji państwa w zakresie obliczania, pobierania od podatników podatków i wpłacania ich we właściwym terminie, narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz znacznie ogranicza prawa i wolności notariuszy jako grupy zawodo­wej. Przeczy to wymogowi dostatecznej określoności regulacji ustawowej oraz narusza zasadę  równego traktowania obywateli wobec prawa.

Uczynienie notariusza płatnikiem odpowiedzialnym całym majątkiem wspólnym jego i jego małżonka za niepobranie podatku od podatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej, narusza zasadę ochrony własności notariusza i jego małżonka.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.