Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie. P 88/08

Sygn. akt P 88/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 10 listopada 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat - przewodniczący
Marek Kotlinowski - I sprawozdawca
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz - II sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 12 maja i 10 listopada 2009 r., połączonych pytań prawnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

czy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361), w zakresie odnoszącym się do dłużnika niekorzystającego z pomocy adwokata lub radcy prawnego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

 Stanisław Biernat 
Marek Kotlinowski
(Votum separatum)
 Teresa Liszcz
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz