Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie. P 88/08

12 maja 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy dotyczące zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 konstytucji.

Przed pytającym sądem toczą się dwa postępowania dłużników dotyczące zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości. Sądy rejonowe zwróciły dłużnikom wnioski i wskazały, że zgodnie z kwestionowanym przepisem wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie. Obowiązujące przepisy nakładają na dłużników obowiązek spełnienia szeregu warunków przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Warunki te polegają na zawarciu we wniosku wymaganych danych, dołączenia określonych dokumentów i opłacenia pisma. Wnioskodawcy zaskarżyli zarządzenia o zwrocie wniosków.

Zdaniem pytającego sądu kwestionowana regulacja odbiega od ogólnych zasad towarzyszących wniesieniu pisma inicjującego postępowanie sądowe. W wypadku złożenia przez przedsiębiorcę pisma wszczynającego inne postępowania sądowe, przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Pytający sąd powziął wątpliwości, czy takie zróżnicowanie jest zgodne z konstytucyjna zasadą równości wobec prawa i czy nie ogranicza prawa do sądu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.