Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium. SK 31/08

Sygn. akt SK 31/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 2 czerwca 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący 
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski
Ewa Łętowska - sprawozdawca,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 czerwca 2009 r., połączonych skarg konstytucyjnych Sławomira Pakulskiego, Roberta Nowaka, Marka Szczerbiaka i Andrzeja Kruga o zbadanie zgodności:

art. 422 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawia odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej prawa do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia odmawiającej udzielenia absolutorium, z art. 32, art. 45 ust. 1, art. 47 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 422 § 2 pkt 1 w związku z art. 422 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), w zakresie pozbawiającym odwołanego członka zarządu spółki akcyjnej legitymacji do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o nieudzieleniu mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, jest zgodny z art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 47 Konstytucji.

 Marek Mazurkiewicz 
Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski Ewa Łętowska