Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie SK 89/06

Sygn. akt SK 89/06

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach: 12 i 30 listopada 2007 r. oraz 26 lutego 2008 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) "Cyklon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach o zbadanie zgodności art. 47912 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 2 i art. 175 ust. 1 Konstytucji,

2) Pawła Morenia o zbadanie zgodności art. 47912 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 47912 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554 oraz z 2003 r. Nr 24, poz. 201 i Nr 109, poz. 1036), obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1699), jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 175 ust. 1 oraz z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zbigniew Cieślak 
Maria Gintowt-Jankowicz Ewa Łętowska
Andrzej Rzepliński Bohdan Zdziennicki