Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży K 24/07

Sygn. akt K 24/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 22 lipca 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 lipca 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

a) art. 259 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia od tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy jest ono stosowane wobec kobiety w ciąży, z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji,
b) art. 260 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji,
c) § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 15, poz. 142) z art. 213 i art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 259 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) jest zgodny z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 260 ustawy - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji.

3. § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności(Dz. U. Nr 15, poz. 142): 
a) jest zgodny z art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 213 ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

 Wojciech Hermeliński 
Marek Kotlinowski (votum separatum do pkt 1) Teresa Liszcz (votum separatum do pkt 1)
Andrzej Rzepliński Mirosław Wyrzykowski