Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dotacje do działalności niepublicznych przedszkoli K 19/07

Sygn. akt K 19/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Stanisław Biernat
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 grudnia 2008 r.:

1. wniosku Rady Gminy Nieporęt o zbadanie zgodności art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 ust. 1 i art. 167 ust. 1 Konstytucji,

2. wniosku Rady Gminy Stopnica o zbadanie zgodności art. 90 ust. 2c ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obciąża on gminę prowadzącą własne przedszkole publiczne i zapewniającą w nim miejsca, obowiązkiem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę, na terenie której znajduje się przedszkole prywatne, do którego uczęszcza mieszkaniec tej drugiej gminy, z art. 16 ust. 2 oraz art. 164 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

I

Art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917):
a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) w zakresie, w jakim nakazuje pokrycie wyższych kosztów dotacji ­- w przeliczeniu na jednego ucznia - niż dotacje przysługujące przedszkolom niepublicznym usytuowanym na terenie gminy zobowiązanej, w tej części kosztów, która przekracza iloczyn ustalonego przez gminę zobowiązaną wskaźnika procentowego i kwoty wydatków bieżących, o których mowa w ust. 2b tego artykułu, ustalonych przez gminę uprawnioną do refundacji, jest niezgodny z art. 16 ust. 2 i art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107),
c) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 164 ust. 3 Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I wyroku, w zakresie określonym w punkcie b, traci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2009 r.

 Wojciech Hermeliński 
Stanisław Biernat Marian Grzybowski
Adam Jamróz Mirosław Wyrzykowski