Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusze celni K 46/05

Sygn. akt K 46/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 13 lutego 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień - sprawozdawca 
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 lutego 2007 r., wniosku Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, ze zm.) z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji oraz art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

2) art. 61 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218): 
a) jest zgodny z art. 60, art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 67 Konstytucji, 
c) nie jest niezgodny z art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364).

2. Art. 61 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 60 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 67 Konstytucji.

 Marek Kotlinowski 
Jerzy Ciemniewski Ewa Łętowska (v.s. do pkt 2)
Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki