Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusze celni K 46/05

13 lutego 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 25 ust. 1 pkt 8a i pkt 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji oraz art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;
- art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. 60, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 30 Konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanymi przepisami funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby, w wypadku wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz tymczasowego aresztowania. Ustawodawca wprawdzie przewidział możliwość przywrócenia do służby w niektórych przypadkach, ale w sposób niepełny. Zwolnienie nie wymaga uprzedniego wypowiedzenia i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane przepisy miały na celu przeciwdziałanie sytuacjom, które mogą stwarzać możliwość nadużywania zajmowanego stanowiska. Założony cel regulacji mógłby zostać osiągnięty bez ustanowienia najbardziej drastycznego środka, który w sposób nieproporcjonalny narusza wolności i prawa, nie realizując standardów konstytucyjnych oraz międzynarodowych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie prezes TK Jerzy Stępień.