Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa do zaskarżania postanowień sądu drugiej instancji tylko do postanowień kończących postępowanie w sprawie SK 3/05

Sygn. akt SK 3/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 27 marca 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski 
Zbigniew Cieślak 
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Ewa Łętowska,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 marca 2007 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Hana o zbadanie zgodności:

art. 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza prawo zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny, z art. 78 oraz art. 176 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do czasu jego uchylenia przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Teresa Liszcz 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Zbigniew Cieślak Ewa Łętowska