Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa do zaskarżania postanowień sądu drugiej instancji tylko do postanowień kończących postępowanie w sprawie SK 3/05

27 marca 2007 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Stanisława H. dotyczącą ograniczenia prawa zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu 39318 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim ogranicza on prawo zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych w wyroku przez Sąd Apelacyjny, z art. 78 i art. 176 Konstytucji.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił powództwo przeciwko Stanisławowi H. i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów postępowania za wszystkie instancje, także za postępowanie przed Sądem Najwyższym. Skarżący wniósł zażalenie na orzeczenie o kosztach procesu uzasadniając naruszenie prawa materialnego. Sąd Apelacyjny odrzucił je równocześnie informując, że na postanowienie w kwestii kosztów postępowania nie przysługuje już zażalenie do Sądu Najwyższego, ponieważ rozstrzygnięcie o kosztach nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie. Zdaniem skarżącego postanowienie wydane przez Sąd Apelacyjny spełnia wymogi zażalenia do Sądu Najwyższego ponieważ, sprawa toczyła się już przed Sądem Najwyższym. Ponadto stwierdzenie, że postanowienie kończące postępowanie w sprawie ogranicza się jedynie do postanowień kończących całość postępowania nie pozwala na realizację zasady zaskarżalności orzeczeń oraz dwuinstancyjności postępowania. Konstytucja nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń w stosowaniu dwuinstancyjności.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.