Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umowa agencyjna P 16/06

Sygn. akt P 16/06

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Marek Kotlinowski
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Jerzy Stępień,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lipca 2007 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie:

czy art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 74, poz. 857) jest zgodny z art. 2, art. 20, art. 22 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Artykuł 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 74, poz. 857) jest zgodny z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 Adam Jamróz 
Jerzy Ciemniewski Marek Kotlinowski
Ewa Łętowska Jerzy Stępień