Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umowa agencyjna P 16/06

17 lipca 2007 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące umowy agencyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z art. 2, art. 20, art. 22 oraz art. 64 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy przewidują, że po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać świadczenia wyrównawczego od dającego zlecenie. Dotyczy to również umów zawartych przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, tj. przed 9 grudnia 2000 r. i po upływie roku od dnia jej wejścia w życie. Marek K. wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacenia świadczenia wyrównawczego. W 1997 r. zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę agencyjną, która została ostatecznie rozwiązana w 2002 r. Uzasadniał, że takie świadczenie mu się należy, gdyż z pozyskanych przez niego klientów towarzystwo czerpie znaczne korzyści. Towarzystwo ubezpieczeniowe wniosło o oddalenie powództwa, uzasadniając że regulacje ustanawiające świadczenie wyrównawcze są niezgodne z konstytucyjną zasadą nie działania prawa wstecz i przyzwoitej legislacji. Zdaniem pytającego sądu nie sposób ustalić ram czasowych obowiązywania kwestionowanych regulacji w odniesieniu do już rozwiązanych umów agencyjnych zawartych pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto stosowanie nowych przepisów do zawartych już umów godzi w swobodę kształtowania stosunków gospodarczych. Nakłada bowiem na jedną ze stron umowy agencyjnej obowiązek świadczenia powstały już po zawarciu umowy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.