Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada wolności gospodarczej SK 25/05

Sygn. akt SK 25/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 6 grudnia 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 grudnia 2006 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) spółki Astellas Pharma sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) spółki KRKA-Polska sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9 oraz art. 83 § 3 ustawy z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) spółki Servier Polska sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 23 § 1 i 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny z art. 20, art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 23 § 1 i 9 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75 poz. 802 ze zm.) jest zgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 65 § 4 pkt 2 lit. b i c ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a :

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

 Bohdan Zdziennicki 
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski