Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada wolności gospodarczej SK 25/05

o.o., Servier Polska sp. z o.o. dotyczące zasady wolności gospodarczej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 23 § 1 i § 9, art. 65 § 4 pkt 2 oraz art. 83 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny z art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie w związku z art. 2 Konstytucji.

W protokole pokontrolnym zarzucono skarżącej Astellas Pharma sp. z o.o., że deklarując wartość celną importowanych leków nie uwzględnia not kredytowych wystawianych przez zagranicznego kontrahenta i wykazanych w nich rabatów finansowych. Rabat wynosił pewien procent wartości netto zakupionych towarów, pod warunkiem przekroczenia określonego progu wartości farmaceutyków zakupionych w danym miesiącu i terminowego uiszczenia ceny sprzedaży. Skarżąca Astellas Pharma sp. z o.o., wyjaśniła, że rabaty miały charakter warunkowy i nie były przyznawane automatycznie, zaś udzielenie ich nie miało wpływu na wartość celną towaru. Dyrektor Urzędu Celnego wydał decyzję, w której uznał zgłoszenie celne za nieprawidłowe. Zarzucił, że zadeklarowana na podstawie faktury wartość celna nie uwzględniła zniżki wynikającej z noty kredytowej. Dyrektor Izby Celnej, do którego odwołała się skarżąca spółka utrzymał w mocy decyzję pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarżąca Astellas Pharma sp. z o.o., wskazała m.in., że niezasadne jest łączenie otrzymywanych przez nią not kredytowych z wartością celną importowanych towarów. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił wniosek i utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej, uzasadniając, m.in., że rabaty wpływały na wartość celną importowanych towarów. NSA oddalił skargę kasacyjną spółki. Pozostałe skarżące spółki również otrzymały decyzje uznające zgłoszenia celne za nieprawidłowe. Zdaniem skarżącej KRKA-Polska sp. z o.o., pomimo pozoru działania na korzyść spółki z uwagi na obniżenie wartości celnej, a zatem obniżenie podstawy naliczania cła, takie rozstrzygnięcie może powodować negatywne konsekwencje. Skarżąca spółka Servier Polska sp. z o.o. twierdzi, że z przyczyn nieuzasadnionych zostały naruszone prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. W Konstytucji wymieniony jest wyłącznie ważny interes publiczny.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.