Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej K 24/04

Sygn. akt K 24/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 12 stycznia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Marek Safjan
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 20 grudnia 2004 r. i 12 stycznia 2005 r., wniosku grupy senatorów o zbadanie zgodności:
art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515) w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza obowiązek zasięgania przez Radę Ministrów opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej przed jego rozpatrzeniem w Radzie Unii Europejskiej, z art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515) w zakresie, w jakim pomija obowiązek zasięgania opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, jest niezgodny z art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Andrzej Mączyński 
Jerzy Ciemniewski (zdanie odrębne) Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski Adam Jamróz
Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska (zdanie odrębne) Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz (zdanie odrębne) Marek Safjan
Jerzy Stępień Marian Zdyb
 Bohdan Zdziennicki