Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Europejski Nakaz Aresztowania P 1/05

Sygn. akt P 1/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku o zbadanie zgodności:

art. 607t § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) zezwalającego na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ramach europejskiego nakazu aresztowania z art. 55 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

I

Art. 607t § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie obywatela polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wskazany w części I traci moc z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 Marek Safjan 
Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski
Adam Jamróz Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński
Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb
 Bohdan Zdziennicki