Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kasacja, prawo spółdzielcze SK 40/02

Sygn. akt SK 40/02

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 10 maja 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący 
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Biruta Lewaszkiwicz-Petrykowska
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 10 maja 2005 r., skargi konstytucyjnej Barbary Bielec o zbadanie zgodności:

art. 215 § 2 i 4 w związku z art. 232 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 ze zm.) z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 215 § 2 i 4 w związku z art. 232 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724) jest zgodny z art. 64 i nie jest niezgodny z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wiesław Johann 
Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Janusz Niemcewicz