Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustrój miasta stołecznego Warszawy Kp 3/05

Sygn. akt Kp 3/05

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 grudnia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca
Marian Grzybowski
Adam Jamróz 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 grudnia 2005 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w części dotyczącej art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) oraz art. 1 pkt 3 lit. c powołanej ustawy z 1 lipca 2005 r. w zakresie, w jakim naruszają pozycję ustrojową gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zasadę samodzielności, pozbawiając gminę prawa wykonywania zadania własnego obejmującego sprawy ochrony zdrowia, z art. 16 ust. 2, art. 163 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji,

2) art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w zakresie, w jakim upoważnia Prezesa Rady Ministrów do nadania, w drodze rozporządzenia, statutu m. st. Warszawy, z art. 92 ust. 1 i art. 169 ust. 4 Konstytucji, 

o r z e k a :

1. Art. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w zakresie, w jakim pozbawia gminę m. st. Warszawa prawa wykonywania zadania własnego obejmującego sprawy ochrony zdrowia i prowadzenie żłobków oraz przekazuje organom dzielnicy uprawnienia stanowiące i wykonawcze przewidziane prawem, związane z wykonywaniem tego zadania, jest niezgodny z art. 16 ust. 2, art. 163 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 169 ust. 4 Konstytucji.

3. Art. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.

 Marek Safjan 
Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski
Adam Jamróz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki