Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjne standardy tworzenia prawa K 37/03

Sygn. akt K 37/03

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 marca 2004r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Mączyński - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 marca 2004 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji, o zbadanie zgodności:
art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej zniesienia centralnego organu administracji rządowej - Głównego Geodety Kraju oraz urzędu go obsługującego - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 2 pkt 1-7 i pkt 9-13 oraz art. 9 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 11 przedłożonej do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 19 ustawy powołanej w punkcie 1 w części obejmującej umieszczone po przecinku słowa: "z wyjątkiem art. 2, 6, 7, 9 oraz 11, które wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2003 r." jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji.

3. Przepisy wskazane w pkt 1 i 2 nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

Marek Safjan
Jerzy CiemniewskiTeresa Dębowska-Romanowska
Adam JamrózWiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-PetrykowskaEwa Łętowska
Marek MazurkiewiczAndrzej Mączyński
Janusz NiemcewiczJerzy Stępień
Mirosław WyrzykowskiMarian Zdyb
Bohdan Zdziennicki