Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjne standardy tworzenia prawa K 37/03

24 marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej zniesienia centralnego organu administracji rządowej - Głównego Geodety Kraju oraz urzędu go obsługującego - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wniosek Prezydenta RP został złożony w trybie kontroli prewencyjnej (art. 122 § 3 Konstytucji).

Prezydent wskazuje w swoim wniosku, iż w trakcie postępowania ustawodawczego, którego wynikiem było uchwalenie przez Sejm kwestionowanej ustawy, naruszone zostały konstytucyjne standardy tworzenia prawa. Zdaniem wnioskodawcy w sposób niezgodny z Konstytucją zlikwidowany został centralny organ administracji - Główny Geodeta Kraju, oraz urząd go obsługujący.

Projekt ustawy, który stanowił podstawę prac ustawodawczych, nie dotyczył zagadnień związanych z funkcjonowaniem organu administracji zajmującego się sprawami geodezji i kartografii. Materia ta, pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem nie była przedmiotem prac komisji sejmowej rozpatrującej projekt ustawy. Poprawki dotyczące likwidacji wspomnianego organu administracji zgłoszono dopiero podczas drugiego czytania ustawy. Zdaniem wnioskodawcy stanowiły one nowość normatywną, nie związaną przedmiotowo z projektem ustawy. Prezydent uważa, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której poprawka stanowi projekt nowej regulacji prawnej, a jej treść wyraża nowość normatywną, pozbawioną związku z pierwotnie określonym celem i przedmiotem projektu. Taki tryb działania narusza bowiem konstytucyjnie określone wymogi dotyczące trybu ustawodawczego, wynikające z art. 118 ust 1 i art. 119 ust 1 i 2 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie Wiceprezes TK Andrzej Mączyński.