Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość składki ubezpieczeniowej P 4/03

Sygn. akt P 4/03

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 czerwca 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Bohdan Zdziennicki - przewodniczący 
Teresa Dębowska-Romanowska 
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski,
protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 czerwca 2004 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Częstochowie o zbadanie zgodności:
1) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) z art. 217 Konstytucji,
2) art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy powołanej w pkt. 1 z art. 2 i z art. 32 ust. 2 Konstytucji, 

o r z e k a:

Art. 4 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873) są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

 Bohdan Zdziennicki 
Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski
Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski