Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Abonament radiowo-telewizyjny K 2/03

Sygn. akt K 2/03

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 września 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodniczący
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 września 2004 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
1) art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do określenia opłat abonamentowych, z art. 213 ust. 1 i art. 217 Konstytucji,
2) art. 48 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 92 ust. 1, art. 213 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji, 

o r z e k a:

I

1. Art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808) w zakresie, w jakim ustanawia kompetencję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do określania opłat abonamentowych, jest niezgodny z art. 217 oraz jest zgodny z art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 48 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 oraz jest zgodny z art. 213 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepisy ustawy wskazane w części I wyroku tracą moc obowiązującą z dniem 30 września 2005 r.

III

Opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy wskazanych w części I wyroku nie podlegają zwrotowi.

 Teresa Dębowska-Romanowska 
Marian Grzybowski Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz Bohdan Zdziennicki