Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Abonament radiowo-telewizyjny K 2/03

Dnia 9 września 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dotyczących opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje w wątpliwość konstytucyjność przepisów regulujących zasady ustalania i pobierania opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Z art. 48 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji wynika obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej za używanie odbiorników. Domniemuje się przy tym, że posiadanie odbiornika jest równoznaczne z jego użytkowaniem (art. 48 ust. 2). Art. 48 ust. 3 kwestionowanej ustawy zawiera upoważnienie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do określenia w drodze rozporządzenia wysokości opłaty abonamentowej.

Zdaniem Rzecznika opłata abonamentowa jest rodzajem daniny publicznej, charakteryzującej się cechami właściwymi dla podatków. Konstrukcja tej opłaty nie jest bowiem związana z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony państwa. Jednocześnie wnioskodawca wskazuje, że art. 48 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji nie spełnia wymogów konstytucyjnych. Nie został bowiem dochowany wynikający z art. 217 Konstytucji wymóg wyłączności ustawy w zakresie określania stawek podatkowych oraz zasad przyznawania ulg i umorzeń podatkowych. Rzecznik podkreśla także, iż zawarte w ustawie upoważnienie uprawnia do samodzielnego uregulowania całego kompleksu zagadnień, co do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich unormowań czy wskazówek. Jest ono zatem niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Teresa Dębowska - Romanowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.