Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary K 18/03

Sygn. akt K 18/03

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 listopada 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 października 2004 r., wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych o zbadanie zgodności:
1) art. 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 4 oraz art. 36 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 2 i art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji,
3) art. 5 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,
4) art. 7 oraz art. 17-18 i art. 20-21 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 2 Konstytucji,
5) art. 23 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 42 ust. 3 Konstytucji,
6) art. 33 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,
7) art. 40 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji,
8) art. 48 ustawy powołanej w punkcie pierwszym z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

I

1. Art. 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889 i Nr 191, poz. 1956) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie pierwszym:
a) są niezgodne z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji, 
b) nie są niezgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 5 ustawy powołanej w punkcie pierwszym w zakresie dotyczącym art. 3 pkt 4 tej ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 7 oraz art. 17, art. 18, art. 20 i art. 21 ustawy powołanej w punkcie pierwszym są niezgodne z art. 2 Konstytucji.

5. Art. 23 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

6. Art. 33 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.

7. Art. 40 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.

8.Art. 48 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepisy ustawy wskazane w punkcie I.2, I.3, I.4 i I.6 tracą moc z dniem 30 czerwca 2005 r.

 Bohdan Zdziennicki 
Jerzy Ciemniewski Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb