Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia gminy - Półwysep Helski K 37/02

Sygn. akt K 37/02

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 listopada 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Marek Safjan - sprawozdawca
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 listopada 2003 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:
1) art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju, przedłożonej do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 164 ust. 1 i 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji,
2) art. 15 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, 


o r z e k a :

1. Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis wskazany w punkcie 1 jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie z powodu zbędności orzekania.

Andrzej Mączyński
Jerzy CiemniewskiTeresa Dębowska-Romanowska
Marian GrzybowskiWiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-PetrykowskaEwa Łętowska
Marek MazurkiewiczJanusz Niemcewicz
Marek SafjanJerzy Stępień
Mirosław WyrzykowskiMarian Zdyb
Bohdan Zdziennicki