Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania granic gmin K 27/02

Sygn. akt K 27/02

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 grudnia 2002 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Teresa Dębowska-Romanowska - przewodnicząca
Jerzy Ciemniewski
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca
Marian Zdyb 
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców, Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 26 listopada 2002 r.:
1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) z art. 2, 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji,
2) wniosku Rady Miejskiej w Kostrzynie o zbadanie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156, poz. 1819) w zakresie powodującym przesunięcie terminu przyłączenia wsi Szumiłowo do Miasta Kostrzyna z dnia 1 stycznia 2002 r. na dzień 1 stycznia 2004 r. z art. 2 i 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.),
3) wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818) w zakresie w jakim przepisy te skreślają § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631) oraz przewidują wejście w życie nowelizacji w dniu 31 grudnia 2001 r. z:
- art. 2, art. 88 ust. 1 Konstytucji oraz art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zm.) bowiem wydanie aktu prawnego nastąpiło z mocą wsteczną, została nieokreślona niezbędna vacatio legis oraz nastąpiło naruszenie konstytucyjnego wymogu publikacji jako warunku wejścia w życie rozporządzenia, 
- art. 7, art. 148 pkt 6 w związku z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) bowiem został niezachowany przewidziany w tej ustawie tryb, a w konsekwencji bezzasadne uniemożliwiono jednostkom samorządu terytorialnego i zamieszkałym tam społecznościom realizację praw zagwarantowanych im przez Konstytucję i ustawy,

o r z e k a:

I

1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4a i 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) jest zgodny z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818): 
a) jest niezgodne z art. 7 Konstytucji oraz z art. 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984); 
b) jest zgodne z art. 2 Konstytucji i art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984); 
c) nie jest niezgodne z art. 88 ust. 1, art. 148 pkt 6 w związku z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3b ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a).

II

Rozporządzenie, o którym mowa w punkcie I. 2, traci moc obowiązującą z dniem 31 sierpnia 2003 r.

III

A ponadto p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie badania zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156, poz. 1819) w zakresie powodującym przesunięcie terminu przyłączenia wsi Szumiłowo do Miasta Kostrzyna z art. 2 i 7 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 2 lit. b) wobec cofnięcia wniosku przez Radę Miejską w Kostrzynie.

Teresa Dębowska-Romanowska
Jerzy Ciemniewski Mirosław Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki