Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady należytej legislacji K 23/12

Sygn. akt K 23/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie

Maria Gintowt-Jankowicz – przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak – sprawozdawca
Mirosław Granat
Piotr Tuleja,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 listopada 2014 r., połączonych wniosków:

1)  grupy posłów z 26 kwietnia 2012 r. o zbadanie zgodności:

a)  art. 7 ust. 1-5 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymieniony przepis jest nierozerwalnie związany z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 217 Konstytucji,

b)  art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 7 ust. 1-5 ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a, a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji,

c)  art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1-5 ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a, a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji,

d)  art. 27 w związku z art. 17 i w związku z art. 19 ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a z art. 2 Konstytucji,

e)  art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5, art. 6 i art. 27 ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a, a w konsekwencji całej ustawy, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2 Konstytucji,

f)   ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a z art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

2)  grupy posłów z 10 maja 2012 r. o zbadanie zgodności art. 1-26 w związku z art. 27 ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a z art. 2 Konstytucji, a w szczególności z wynikającymi z niego zasadami należytej legislacji podatkowej, zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

orzeka:

1. Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. 1215) jest zgodna z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 7 ust. 1-5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 217 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 32 i art. 84 Konstytucji.

4. Art. 17 i art. 19 w związku z art. 27 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji.

5. Art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą określoności prawa.

6. Art. 3 – art. 7 ust. 1-5, art. 8, art. 9, art. 14, art. 15 ust. 1-3 i art. 21 pkt 2 w związku z art. 27 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji.

7. Art. 3 ust. 2 i art. 9 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Maria Gintowt-Jankowicz
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Piotr Tuleja