Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skrócenie vacatio legis. P 29/13

Sygn. akt P 29/13

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz – przewodniczący
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Zubik – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach:

czy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 611), w związku z nakazem zachowania odpowiedniej vacatio legis, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 611) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 88 ust. 2 Konstytucji.

Teresa Liszcz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres
Marek Zubik