Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka U 3/17

Sygn. akt U 3/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2017 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz. U. poz. 2312) oraz § 1 i § 2 tego rozporządzenia z:

–   art. 7, art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), ze względu na to, że powołane rozporządzenie zostało wydane przez Radę Ministrów bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania,

–   wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą pomocniczości oraz z art. 15 Konstytucji w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ze względu na to, że powołane rozporządzenie zostało wydane bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których dotyczyło,

o r z e k a:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz. U. poz. 2312) jest niezgodne z:

a) art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730).

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński